MONKEY


Black-faced Vervet Monkey, Samburu National Reserve, Kenya